قوانین و مقررات

مصوبات قانون‌گذاران و شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبات سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده و در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه قابل دسترسی است.

قانون مبارزه با پولشویی

Download icon

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

Download icon

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

Download icon

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

Download icon

دستور العمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه

Download icon

دستور العمل مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه

Download icon

دستور العمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه

Download icon

دستور العمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک بازار سرمایه

Download icon

دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان

Download icon

دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی

Download icon

قرارداد راهبردی عملیات سامانه IBFO

Download icon